Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z Kina Polonia, działającego przy Gminnym Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy.

§ 1
DEFINICJE:

Regulamin – poniższy Regulamin;

Kino – Kino Polonia (sala widowiskowo-kinowa), hall.

Usługodawca – Gminne Centrum Kultury i Sztuki ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica;

Seans – organizowany przez Usługodawcę pokaz filmu nie będący Wydarzeniem; Seans specjalny – organizowany przez Usługodawcę pokaz filmu adresowany do wybranej grupy Klientów; Wydarzenie – organizowany przez Usługodawcę festiwal, przegląd, pokaz, gala, opera, teatr, koncert lub inna działalność kulturalna;

Bilety – dokumenty uprawniające do wzięcia udziału w Seansie/Wydarzeniu;

Klient – osoba korzystającą z usług oferowanych lub przebywająca na terenie Kina.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz zasady sprzedaży Biletów na Seanse/Wydarzenia.
 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Kasy biletowe otwierane są od piątku – wtorku w wyznaczonych godzinach, a zamykane 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu. Godziny otwarcia kasy są podane na: stronie internetowej Kina Polonia:  https://kinopolonia3d.eu/kontakt/, nr tel. do kas kina 71 312 09 47 wewn. 221 w godzinach otwarcia kas kina.
 4. Aktualny repertuar Kina Polonia wraz cennikiem dostępny jest na stronie internetowej: https://kinopolonia3d.eu/
 5. Godziny Seansów specjalnych podawane są bezpośrednio grupie odbiorców.
 6. Klienci będą wpuszczani na salę kinowo- widowiskową wyłącznie na podstawie okazanego ważnego Biletu na Seans/Wydarzenie w formie papierowej lub kodu QR w telefonie komórkowym.
 7. Miejsce należy zajmować zgodnie ze wskazanym na Bilecie.
 8. Na terenie Kina zabronione jest:
 9. rejestrowanie Seansów/Wydarzeń (zarówno obrazu, jak i dźwięku) za pomocą urządzeń elektronicznych.
 10. głośne zachowywanie podczas Seansu/Wydarzenia,
 11. wnoszenie i spożywanie produktów spożywczych zakupionych poza Kinem,
 12. wprowadzanie zwierząt,
 13. spożywanie alkoholu, substancji odurzających
 14. palenie papierosów, elektronicznych papierosów,
 15. wnoszenie ładunków wybuchowych, substancji żrących i innych niebezpiecznych,
 16. niszczenie wyposażenia,
 17. zaśmiecanie kina
 • W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu pracownik obsługi Kina ma prawo do żądania opuszczenia przez Klienta terenu Kina, bez prawa zwrotu ceny za Bilet bądź też do zawiadomienia Policji/Straży Miejskiej.
 • Osoby niszczące wyposażenie na terenie Kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice/opiekunowie.
 • Usługodawca nie odpowiada za pozostawione w sali kinowo-widowiskowej  oraz hall-u ubrania wierzchnie oraz inne przedmioty.
 • Pracownik obsługi Kina ma prawo odmówić sprzedaży Biletu osobie niekulturalnej, wulgarnej, znajdującej się pod wpływem alkoholu/środków odurzających.

§ 3
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Kontakt z Kinem pod numerem telefonu: 71/312 12 43 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
 2. Bilety można nabyć w kasie Kina zgodnie z obowiązującym Cennikiem, udostępnionym Klientom w kasach Kina oraz na stronie internetowej Usługodawcy. Szczegółowe zniżki są określone w obowiązującym Cenniku. Bilety na Wydarzenie można nabyć w sposób ustalony i określony przez Usługodawcę w odniesieniu do danego Wydarzenia: w Kasach Kina i/lub poprzez portal sprzedażowy bilety24.
 3. Dokumenty sprawdzane są w momencie sprzedaży Biletu.
 4. Opiekun osoby niepełnosprawnej, posiadającej legitymację świadczącej o niepełnosprawności, będący w towarzystwie podopiecznego, ma prawo do bezpłatnego uczestnictwa w seansie.
 5. Na terenie Kina dzieci do lat 12 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych/opiekunów. Usługodawca nie odpowiada za dzieci pozostawione bez opieki.
 6. Na seanse z ograniczeniem wiekowym wpuszczane będą jedynie osoby kwalifikujące się wiekiem, za okazaniem legitymacji. Osoby poniżej kategorii wiekowej mogą uczestniczyć w seansach tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna i na jego odpowiedzialność.
 7. Podczas seansów grupowych opiekun odpowiadający za grupę zobowiązany jest do pozostania na Sali Kinowej aż do zakończenia trwania seansu, spektaklu lub innego wydarzenia, na które przyszła grupa.

§ 4
ZWROTY BILETÓW:

 1. Zwrotu lub wymiany Biletu można dokonać co najmniej na 2 godz. przed rozpoczęciem Seansu/Wydarzenia, na jaki został on zakupiony, okazując nieprzerwany i niezniszczony Bilet wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
 2. Nie ma możliwości zwrotu Biletu po częściowym udziale w Seansie/Wydarzeniu przerwanym z przyczyn zależnych od Klienta.
 3. Zwroty biletów, zakupionych online dokonywane będą przez serwis Bilety24.pl.

§ 5
SEANSE W TECHNOLOGII 3D:

 1. Seanse wyświetlane w tzw. technologii 3D, oglądane są w specjalnie do tego celu przeznaczonych okularach, które Klient może zakupić w Kasach Kina lub które Klient ma ze sobą.
 2. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z prawidłowym odbiorem projekcji w systemie 3D.

§ 6
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Obiekt Kina jest monitorowany.
 2. Podczas pobytu w Kinie należy stosować się do uwag i komunikatów przekazywanych przez pracowników obsługi Kina.
 3. W przypadku ogłoszenia komunikatu o wykrytym zagrożeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowanym przez pracowników obsługi Kina. Za przeprowadzenie ewakuacji Kina odpowiada osoba wyznaczona przez Usługodawcę.
 4. Zabrania się wstępu do pomieszczeń oznakowanych znakiem: ZAKAZ WSTĘPU.

                                                                             § 7

                                       OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA KULTURY
                                                PODCZAS SEANSÓW KINOWYCH

 1. Podczas seansów szanujemy pozostałych widzów i zachowujemy ciszę
 2. Butelki i kubeczki po napojach, wszelkie papierki, pudełka po popcornie, rozsypany popcorn – zbieramy po sobie po seansie i wyrzucamy do przeznaczonych do tego pojemników, umieszczonych przy wyjściu nr 1.
 3. Na czas trwania seansu wyciszamy telefony komórkowe i wszelkie komunikatory, które mogłyby przeszkadzać innym widzom. O ile to możliwe, ściemniamy światło ekranu w telefonach komórkowych.
 4. Staramy się nie spóźniać na seanse
 5. Podczas trwania seansu wychodzimy z sali kinowo-widowiskowej wyjściem nr 2
 6. Podczas seansów w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz podczas spektakli teatralnych, nie spożywamy przekąsek (np. popcornu, nachosów).

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2018 poz.100)
 2. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Toalety są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku Klientów Kina.
 2. Kino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku oraz bieżącym repertuarze.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Kina można składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczna na adres kinopolonia@gckis.trzebnica.pl
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia powyższego Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od 15.11.2019 r.