Regulamin DKF

REGULAMIN DYSKUSYJNEGO KOŁA FILMOWEGO
działającego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy

§1

  1. Dyskusyjne Koło Filmowe w dalszej części regulaminu zwane jest „Kołem”.
  2. Terenem działalności Koła jest Gminy Trzebnica.
  3. Siedzibą Koła jest Gminne Centrum Kultury i Sportu ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica

§2

  1. Opiekę nad Dyskusyjnym Kołem Filmowym w sprawach organizacyjnych, merytorycznych i finansowych sprawuje Gminne Centrum Kultury i Sportu.

§3

  1. Koło  zrzesza miłośników sztuki filmowej.
  2. Członkiem Koła może zostać osoba pełnoletnia, która złoży deklarację członkowską, osoba niepełnoletnia za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Deklaracja członkowska dostępna jest na stronie www.gckis.trzebnica.pl w zakładce Kino Polonia.

§4

  1. Cele i formy działania Koła:

a) szerzenie kultury filmowej
b) projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych, zakończonych dyskusją
c) spotkania z teoretykami, krytykami, twórcami filmu, ludźmi sztuki i nauki
d) imprezy otwarte popularyzujące wartościowe zjawiska i treści filmowe
e) organizowanie środowiskowych imprez kulturalnych, sesji filmowych oraz prelekcji.

2 .Spotkania członków Koła odbywają się raz w miesiącu, o godzinie 18:00.

§5

  1. Nabycie członkostwa w Kole   uprawnia do zakupu  biletów  w preferencyjnej cenie na seanse wyświetlane w Kinie Polonia 3D, w ramach cyklicznych spotkań Koła.
  2. Aktualne ceny biletów dostępne są na stronie internetowej www.gckis.trzebnica.pl w zakładce Kino Polonia.
  3. Przynależność do Koła ustaje na wniosek członka, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji.