Regulamin

REGULAMIN KINA POLONIA

Regulamin określa zasady korzystania z Kina Polonia, działającego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy.

§ 1
DEFINICJE:

Regulamin – poniższy Regulamin;

Kino – Kino Polonia, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica;

Usługodawca – Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica;

Seans – organizowany przez Usługodawcę pokaz filmu nie będący Wydarzeniem; Seans specjalny – organizowany przez Usługodawcę pokaz filmu adresowany do wybranej grupy Klientów; Wydarzenie – organizowany przez Usługodawcę festiwal, przegląd, pokaz, gala, opera, teatr, koncert lub inna działalnośc kulturalna;

Bilety – dokumenty uprawniające do wzięcia udziału w Seansie/Wydarzeniu;

Klient – osoba korzystającą z usług oferowanych lub przebywająca na terenie Kina.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz zasady sprzedaży Biletów na Seanse/Wydarzenia.
 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Kasy biletowe otwierane są od piątku – wtorku w wyznaczonych godzinach a zamykane 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 4. Godziny Seansów specjalnych podawane są bezpośrednio grupie odbiorców.
 5. Na terenie Kina działa Kino Juniora w soboty o godz.12:00. Kino jest bezpłatne. Wejście na Seans od 11:45 do wyczerpania wolnych miejsc na sali.
 6. Klienci będą wpuszczani wyłącznie na podstawie okazanego ważnego Biletu na Seans/Wydarzenie.
 7. Miejsce należy zajmować zgodnie ze wskazanym na Bilecie.
 8. Na terenie Kina zabronione jest:
 • rejestrowanie Seansów/Wydarzeń (zarówno obrazu, jak i dźwięku)
 • głośne zachowywanie podczas Seansu/Wydarzenia,
 • wnoszenie i spożywanie produktów spożywczych zakupionych poza Kinem,
 • wprowadzanie zwierząt,
 • spożywanie alkoholu,
 • palenie papierosów,
 • wnoszenie ładunków wybuchowych, substancji żrących i innych niebezpiecznych,
 • niszczenie wyposażenia.
 • W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu pracownik obsługi Kina ma prawo do żądania opuszczenia terenu Kina, bez prawa zwrotu ceny za Bilet bądź też do zawiadomienia Policji/Straży Miejskiej.
 • Osoby niszczące wyposażenie na terenie Kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice/opiekunowie.
 • Usługodawca nie odpowiada za pozostawione na terenie Kina ubrania wierzchnie oraz inne przedmioty.
 • Pracownik obsługi Kina ma prawo odmówić sprzedaży Biletu osobie niekulturalnej, wulgarnej, znajdującej się pod wpływem alkoholu/środków odurzających.

§ 3
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Kontakt z Kinem pod numerem telefonu: 71/312 12 43.
 2. Bilety można nabyć w kasie Kina zgodnie z obowiązującym Cennikiem, udostępnionym Klientom w kasach Kina oraz na stronie internetowej Usługodawcy. Bilety na Wydarzenie można nabyć w sposób ustalony i określony przez Usługodawcę w odniesieniu do danego Wydarzenia.
 3. Na filmy w projekcji 3D doliczana jest dodatkowa opłata za okulary. W przypadku gdy Klient posiada okulary nie pobierana jest opłata.
 4. Młodzież szkolna/studenci do lat 26 za okazaniem legitymacji szkolnej/studenckiej, seniorzy powyżej 65 r.ż./renciści po okazaniu legitymacji, członkowie programu Rodzina 3+ po okazaniu karty Rodzina 3+ mają prawo do Biletu ulgowego. Dokumenty sprawdzane są w momencie sprzedaży Biletu.
 5. Na terenie Kina dzieci do lat 12 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych/opiekunów.

§ 4
ZWROTY BILETÓW:

 1. Zwrotu lub wymiany Biletu można dokonać co najmniej na 2 godz. przed rozpoczęciem Seansu/Wydarzenia, na jaki został on zakupiony, okazując nieprzerwany i niezniszczony Bilet wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
 2. Nie ma możliwości zwrotu Biletu po częściowym udziale w Seansie/Wydarzeniu przerwanym z przyczyn zależnych od Klienta.
 3. Zwroty biletów, zakupionych online dokonywane będą przez serwis Bilety24.pl.

§ 5
SEANSE W TECHNOLOGII 3D:

 1. Seanse wyświetlane w tzw. technologii 3D, oglądane są w specjalnie do tego celu przeznaczonych okularach, które Klient otrzymuje przy zakupie Biletu lub które Klient ma ze sobą.
 2. Uprasza się o nie dotykanie palcami szkieł w okularach, nie rozciąganie okularów itp., gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia i złego odbioru obrazu.
 3. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z prawidłowym odbiorem projekcji w systemie 3D.

§ 6
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Obiekt Kina jest monitorowany.
 2. Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 3. Podczas pobytu w Kinie należy stosować się do uwag i komunikatów przekazywanych przez pracowników obsługi Kina.
 4. W przypadku ogłoszenia komunikatu o wykrytym zagrożeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowanym przez pracowników obsługi Kina. Za przeprowadzenie ewakuacji Kina odpowiada osoba wyznaczona przez Usługodawcę.
 5. Zabrania się wstępu do pomieszczeń oznakowanych znakiem: ZAKAZ WSTĘPU.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Toalety są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku Klientów Kina.
 2. Kino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w bieżącym repertuarze.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Kina można składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczna na adres kultura@gckis.trzebnica.pl.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia powyższego Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.11.2015 r.