Regulamin DKF

REGULAMIN DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO
działającego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy

§1

 1. Dyskusyjny Klub Filmowy w dalszej części regulaminu zwany jest DKF-em
 2. Terenem działalności DKF-u jest Gmina Trzebnica
 3. Siedzibą DKF-u jest Gminne Centrum Kultury i Sportu

§2

 1. Opiekę nad DKF-em w sprawach organizacyjnych, merytorycznych i finansowych sprawuje Gminne Centrum Kultury i Sportu

§3

 1. DKF zrzesza miłośników sztuki filmowej.
 2. Członkiem DKF-u może zostać osoba pełnoletnia, która złoży deklarację członkowską, osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców. Deklaracja członkowska dostępna jest na stronie www.gckis.trzebnica.pl w zakładce Kino Polonia

§4

 1. Cele i formy działania DKF-u:

a) szerzenie kultury filmowej,

b) projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych, zakończonych dyskusją,

c) spotkania z teoretykami, krytykami, twórcami filmu, ludźmi sztuki i nauki,

d) imprezy otwarte popularyzujące wartościowe zjawiska i treści filmowe,

e) organizowanie środowiskowych imprez kulturalnych, sesji filmowych oraz prelekcji.

 1. Spotkania członków DKF-u odbywają się raz w miesiącu, w czwartki, o godzinie 18:00

§5

 1. Członkostwo w DKF-ie uprawnia do zakupu tańszych biletów na seanse w ramach spotkań klubu
 2. Aktualne ceny biletów dostępne są na stronie internetowej www.gckis.trzebnica.pl w zakładce Kino Polonia

§6

 1. Członkostwo w DKF-ie ustaje na wniosek członka, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji
 2. Członkostwo w DKF-ie ustaje, gdy członek DKF-u nie uczestniczy w spotkaniach przez 6 miesięcy z rzędu